Otyń
09.06.2018
Praha
02.06.2016
Bobrowniki
28.05.2016
Moszna
18.10.2018
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Praha
27.11.2010
Wieściszowice
13.08.2017
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Sucha Dolna
27.03.2016
Бережани
23.05.2017
Otyń
09.06.2018
Modrzyca Smok
08.04.2010
Otyń
31.05.2017
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Praha
02.06.2016
Олесько
28.05.2017
Підгірці
28.05.2017
Олесько
28.05.2017
Wisła
10.11.2010
Teplice nad Metuji
14.08.2016
Międzylesie
27.03.2016
Lviv
13.07.2019

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Od 28.08.2020
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Art. 3. Formy ochrony osób i mienia
Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Art. 27. Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 formy ochrony osób i mienia pkt 2.
2. Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

1) ukończyła 18 lat;
2) spełnia wymogi, o których mowa w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 1 i 4-6;
3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
4) posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495).

3. Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
4. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest uprawniona do:

1) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 formy ochrony osób i mienia pkt 2;
2) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Back to Top